SPEDHIRE’s generelle aftalebetingelser:
 
1. Aftalegrundlag
Spedhire’s nærværende generelle aftalebetingelser gælder for enhver aftale indgået skriftligt eller mundtligt mellem Spedhire og den pågældende ordregiver.

Alle afgivne tilbud er først bindende for aftalens parter, når der foreligger en aftalebekræftelse. Det være sig mundtlig eller skriftlig.

Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor.

Bestemmelserne i CMR-loven begrænser Spedhire’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt beskadiget/bortkommet gods ved international transport.

Ved national transport vil Spedhire’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset være begrænset til 8,33 SDR pr. kg gods op til det antal kg, som myndighederne har godkendt køretøjet til at befordre.

Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold inklusive nationale og internationale tiltag og restriktioner, som Spedhire ikke kunne undgå, og/eller hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
 
Forsinkelser og ventetider, der kan henføres til forhold eller ansvar hos afsender eller modtager, afregnes efter gældende takst.

Væsentlige overskridelser af kilometer og tidsforbrug i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje og broer, indstillede færger, fly o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.

For forsinkelser / ventetider, som kan relateres til ovenstående, afregnes der pr. time op til 6 timer. Såfremt en eventuel forsinkelse / ventetid overstiger 6 timer afregnes en døgnrate + eventuel overnatning samt forplejning fra forsinkelsens / ventetidens begyndelse.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
  • Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt ovenfor, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler parterne uden ugrundet ophold at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. Såfremt skriftlig underretning ikke umiddelbart er mulig, skal underretning foregå mundtligt og snarest efterfølges skriftligt.

Endvidere påhviler det parterne så vidt muligt at medvirke til begrænsning af følgevirkningerne inkl. ekstra økonomiske omkostninger af en uforudset hændelse.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalevilkårene gælder følgende hierarkiorden:

1.Parternes skriftlige aftaler
2.Spedhire’s nærværende generelle aftalebetingelser
3.CMR-loven
4.Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015), hvor
   foranstående er utilstrækkelige

Regelhierarkiet i pkt. 1-4 ovenfor angiver således udtømmende parternes aftalegrundlag. Særlige vilkår, betingelser eller specifikationer, der ikke udtrykkeligt er accepteret af Spedhire, som en del af parternes aftale, kan derfor ikke gøres gældende over for Spedhire.

2. Tilbud/Ordre
Tilbud afgivet af Spedhire gælder som hovedregel kun på tidspunktet for den endelige ordrebekræftelse, hvis opgaven kan udføres med Spedhire’s eget materiel, og eget udstyr er tilgængeligt på tidspunktet, hvor opgaven er planlagt til at finde sted.

I alle tilbud er inkluderet 20 minutter i alt til lastning og aflæsning, såfremt andet ikke specifikt er aftalt.

Tilbud er eksklusive eventuelle omkostninger til lastning og aflæsning samt mandskab og udstyr, som måtte være nødvendigt hertil, såfremt andet ikke specifikt er aftalt.

3. Udsættelse/afbestilling
Udsættelse/afbestilling af bestilte transportopgaver skal ske senest 24 timer før det aftalte tidspunkt for transportens begyndelse inklusive transporttid til læssested.

Ved for sen udsættelse/afbestilling forbeholder Spedhire sig ret til at kræve op til 50 % af den aftalte transportpris, når udsættelse/afbestilling sker med mellem 24 timers og 8 timers varsel forud for det aftalte tidspunkt for transportens begyndelse inklusive transporttid til læssested.

Ved varsel om udsættelse/afbestilling modtaget hos Spedhire senere end 8 timer forud for det aftalte tidspunkt for transportens begyndelse inklusive transporttid til læssested, forbeholder Spedhire sig ret til at kræve op til 100 % af den aftalte transportpris.

Spedhire forbeholder sig ret til at annullere en udsat transportopgave, såfremt eget materiel ikke er tilgængeligt på tidspunktet for en udsat transports gennemførelse.

4. Service/rådgivning
Den transporttekniske service, som Spedhire eventuelt måtte yde i forbindelse med en transportopgave, er udelukkende baseret på de erfaringer, Spedhire til enhver tid har med hensyn til transport. Spedhire påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng, idet Spedhire’s råd og transporttekniske service kun er at betragte som vejledende.

5. Betaling
Spedhire’s betalingsbetingelser er som standard løbende måned +10 dage fra fakturadato, såfremt anden betalingsbetingelse ikke er aftalt specifikt med den enkelte ordregiver.

Gældende betalingsbetingelser vil fremgå af fakturaen.

Udebliver betalingen på dette tidspunkt, er Spedhire berettiget til at opkræve gebyrer og morarente i henhold til renteloven. Renten beregnes fra forfaldsdagen.

Hvis priserne er baseret på udenlandsk valuta, forbeholder Spedhire sig ret til at afregne efter de kurser og gebyrer, som måtte være gældende på afregningstidspunktet.

Eventuelle omkostninger afregnet i udenlandsk valuta overfor Spedhire afregnes til aktuel kursværdi inkl. eventuelle valutagebyrer.

I tilfælde af ordregiverens misligholdelse af betalingsbetingelserne har Spedhire ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer, kræve erstatning for deraf forårsagede tab, og fordre al skyld betalt øjeblikkeligt, uanset aftalte betalingsterminer og uanset forhold i øvrigt til den misligholdte aftale.

Hvis ordregiverens betalingsevne efter Spedhire’s skøn forringes væsentligt efter aftalens indgåelse, er Spedhire berettiget til at forlange kontant betaling.

Reklamation fra ordregiveren berettiger hverken helt eller delvist ordregiverens tilbageholdelse af betaling.

6. Transittid/leveringstid
Hvis forsinkelse ved transportens start eller under transportens udførelse skyldes ordregiverens handling eller undladelse, kan transit-/leveringstiden forlænges i et omfang, som vil være rimeligt efter omstændighederne.

Såfremt leveringstiden efter ordregiverens ønske udskydes, vil levering kun ske i det omfang, Spedhire er leveringsdygtig.
 
Spedhire kan endvidere enten færdiglevere inden udløbet af den oprindelige aftaleperiode eller efter aftale med ordregiver returnere godset eller involvere en tredjepart for fuldbyrdelse af leveringen. Eventuelle meromkostninger ved involvering af tredjepart vil være for ordregivers regning.

7. Ansvar for mangler ved leveret gods
Spedhire’s eventuelle ansvar for mangler ved det leverede omfatter kun mangler, som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos Spedhire, og er i øvrigt begrænset af følgende forhold:

a. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser Spedhire’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt beskadiget/bortkommet gods ved international transport.

b. Ved national transport vil Spedhire’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset være begrænset til 8,33 SDR pr. kg gods op til det antal kg, som myndighederne har godkendt køretøjet til at befordre.

c. Forbehold for reklamation skal anføres ved aflæsningen, når det drejer sig om synlige mangler og ellers inden syv dage efter, at manglen er eller burde være opdaget, søn- og helligdage ikke medregnet medmindre de indgår i modtagers normale arbejdstid.

d. Reklamation skal ske skriftligt. Afgives reklamation ikke i overensstemmelse med disse retningslinjer, kan manglen ikke senere gøres gældende over for Spedhire. Spedhire’s ansvar for mangler ophører uanset manglen ikke er opdaget eller burde være opdaget senest 1 år efter afleveringen.

e. Ved kvantumsafvigelser forbeholder Spedhire sig uanset ovenstående en margin på plus/minus 10 %. Uoverensstemmelse mellem det afhentede og det leverede indenfor dette spektrum udgør således ikke nogen mangel, som Spedhire kan pålægges ansvar for.

f. Spedhire er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.

8. Leveringshindringer efter pkt. 6 og 7
Spedhire hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, mangel på energi, almindelig vareknaphed, eller nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for Spedhire’s kontrol.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
 
Spedhire kan efter aftale med ordregiver returnere godset eller involvere en tredjepart for fuldbyrdelse af leveringen. Eventuelle meromkostninger ved returnering eller involvering af tredjepart vil være for ordregivers regning, såfremt andet ikke er aftalt.

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 30 dage, skal Spedhire dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og til at ophæve indgåede aftaler, således at dette ikke udgør en misligholdelse af aftaleforholdet, og således at hver part bærer egne omkostninger i anledning af ophævelsen.

Det påhviler Spedhire, hvis denne ønsker at påberåbe sig nogen af de i nærværende punkt angivne omstændigheder, uden ugrundet ophold, skriftligt at underrette ordregiveren om omstændighedernes opståen og ophør. Hvis skriftlig meddelelse ikke er mulig, skal meddelelsen, ligeledes uden ugrundet ophold, ske mundtligt og følges op skriftligt så hurtigt som muligt.

9. Tabsbegrænsning
Den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset i det omfang, han kan gøre dette uden urimelig omkostning eller ulempe.

Undlader den pågældende part dette, kan den anden part kræve afslag i erstatningssummen svarende til de omkostninger, der med rimelighed kunne være undgået, såfremt begrænsende foranstaltninger var foretaget.

10. Forsikring
Spedhire er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer for de benyttede transportmidler. Kun ved særlig aftale tegner Spedhire andre forsikringer for transporten, herunder vareforsikring.

NB! Med henvisning til Spedhire’s begrænsning i forhold til ansvar og erstatning anbefales det altid, at ordregiver eller ejeren af transportens indhold tegner en egen forsikring på værdien af det transporterede gods.
SPEDHIRE